Las caras de Jano: estados y mercados en la América Latiba de hoy /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Sullivan, John D.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Bogotá: Fundes, 1993.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:46 p. : ilustraciones ; 22 cm.
số ISBN:9589554741