Marketing metrics and financial performance /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Lehmann, Donald R.
Tác giả khác: Reibstein, David J.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cambridge, Mass. : Marketing Science Institute, c2006.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:xv, 92 p. ; 23 cm.
Thư mục:Bibliografía: p. 69-73.
số ISBN:9780965711470
0965711471