Data-driven marketing : the 15 metrics everyone in marketing should know /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jeffery, Mark.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Hoboken, N.J. : John Wiley, c2010.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:xxi, 298 p. : ilustraciones ; 24 cm.
Thư mục:Incluye bibliografía.
số ISBN:9780470504543