Investigación de mercados /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: McDaniel, Carl.
Tác giả khác: Gates, Roger., Mercado González, Enrique C. (revisor.), Ramos Solano, María de los Ángeles (traductor.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México D.F. : Cengage Learning, 2016.
Phiên bản:10a ed. --
Những chủ đề:
Search Result 1
Bằng McDaniel, Carl Jr.
Được phát hành 2011
Signatura Topográfica:
658.83
M113i
Sách