Investigación de mercados /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: McDaniel, Carl.
Tác giả khác: Gates, Roger., Mercado González, Enrique C. (revisor.), Ramos Solano, María de los Ángeles (traductor.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México D.F. : Cengage Learning, 2016.
Phiên bản:10a ed. --
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:xxii, 552 p. : ilustraciones, gráficos, 27 cm
số ISBN:9781118808849