Intellectual property law : a comparison between the dutch and Bolivian copyright law

Chi tiết về thư mục
Nhiều tác giả của công ty: Universidad Católica Boliviana San Pablo., Inholland University of Applied Sciences.
Tác giả khác: Altinoz, Boris.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: La Paz, Bolivia : Universidad Católica Boliviana San Pablo, 2017.
Những chủ đề: