El Corán Sagrado y la traducción de su sentido en lengua española

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Hallak, Kamel Mustafa.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Beltsville, Md. : Amana Publications, 1997.
Những chủ đề: