HONENS SENCHAKUSHU; PASSAGES ON THE SELECTION OF THE NEMBUTSU IN THE ORIGINAL VOW SENCHAKU HONGAN NEMBUTSU SHU.

Chi tiết về thư mục
Tác giả của công ty: KURODA INSTITUTE.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: HONOLULU : UNIVERSIDAD OF HAWAI'I PRESS, 1998.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề: