Análisis crítico del "Bolívar" de Marx

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Arze, Jose Roberto.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: La Paz : Anthropos, 1998.
Những chủ đề: