Creatividad publicitaria : técnicas para aprender a crear anuncios publicitarios /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Beltrán y Cruces, Raúl E.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: México : Trillas, 2013.
Những chủ đề: