El inconsciente óptico /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Krauss, Rosalind E.
Tác giả khác: Esteban Cloquell, J. Miguel (traductor.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Madrid : Tecnos, 1997.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:371 p. : ilustraciones ; 22 cm.
số ISBN:8430929835