Matiere d'art : architecture contemporaine en Suisse.

Chi tiết về thư mục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser, 2001.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:208 p. : ilustraciones ; 27 cm.
số ISBN:3764364459