OFICINAS /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: CRANE, ROBIN.
Tác giả khác: SÁENZ DE VALICOURT, CARLOS (TRADUCTOR.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MEXICO : GUSTAVO GILI, 1990.
Phiên bản:1a ed. --
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:[82] p. : GRÁFICOS ; 30 CM.
số ISBN:9688871826
Truy cập:General;