SISTEMA CONTABLE PARA LA UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: LLERENA RODRIGUEZ, GUSTAVO.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : UCB, 2001.
Những chủ đề:

Signatura Topográfica:

UCB/SIS/L
6/2001

Biblioteca Central - Sede La Paz