ESQUISSE D UNE THEORIE DE L ADMINISTRATION DES ENTERPRESIS.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: DE BRUYNE, PAUL.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: PARIS : DUNOD, 1963.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:417 p.
Truy cập:General;