INVESTOR PROTECTION AND CORPORATE GOVERNANCE: FIRM-LEVEL EVIDENCE ACROSS LATIN AMERICA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: SHLEIFER, ANDREI.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: WASHINGTON : INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK, 2007.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề: