DE LA INVESTIGACION AUDIOVISUAL: FOTOGRAFIA, CINE, VIDEO, TELEVISION.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: BUXO, MARIA JESUS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BARCELONA : PROYECTO A, 1999.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả vật lý:165 p.
số ISBN:8492243813
Truy cập:General;