RELIGION IN PUBLIC LIFE. VOL II: RELIGION AND POLITICAL STRUCTURES: FROM FUNDAMENTALISM TO PUBLIC SERVICE.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: DECHERT, CHARLES R.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: [S.l.] : THE COUNCIL FOR RESEARCH IN VALUES AND PHILOSOPHY, 2005.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề: