MODELO DE UNA OFICINA VIRTUAL APLICADO A LOS PROCESOS CONTABLES CASO: S.G.S. BOLIVIA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ARANA MARQUINA, ALDO MAURICIO.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA, 2003.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Tesis en línea

Internet

Tesis en línea

Signatura Topográfica:

UCB/SIS/L
282/2003

Biblioteca Central - Sede La Paz