ESTRATEGIA DE ADAPTACION AL CAMBIO TECNOLOGICO DE LOS EQUIPOS DE OFICINA EN LA GESTION DE SERVICIOS.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: BURGOA VARGAS, MARCO ANTONIO.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: COBIJA : UNIVERSIDAD CATOLICA BOLIVIANA, 2000.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Tesis en línea
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:232 p.
Truy cập:General;