INVESTIGACION INTEGRAL DE MERCADOS: UN ENFOQUE PARA EL SIGLO XXI.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: JANY CASTRO, JOSE NICOLAS.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: SANTAFE DE BOGOTA : MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, 2001.
Phiên bản:2a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:414 p.
số ISBN:9584101048
Truy cập:General;