SOLUCION DE PROBLEMAS COMO ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE EN CIENCIAS SOCIALES PARA DESARROLLAR EL PENSAMIENTO CRITICO REFLEXIVO.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: COPA CAYO, GERTRUDIS.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : UCB, 2002.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
ANEXOS
Mô tả vật lý:111 p.
Truy cập:General;