COMO USAR MATERIALES AUDIOVISUALES.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: BACHMAN, JOHN W.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MEXICO : DIANA, 1972.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Loạt:BIBLIOTECA PARA EL DIRECTOR DE GRUPOS
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:79 p.
số ISBN:0
Truy cập:General;