ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS AUDIOVISUALES CON PROGRAMAS DE DIBUJOS ANIMADOS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: DURAN SANDOVAL, OLGA.
Tác giả khác: SERRANO SAUCEDO, MIRTHA.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: SUCRE : UCB, 2004.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
ANEXOS
Mô tả vật lý:154 p.
Truy cập:General;