ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS AUDIOVISUALES CON PROGRAMAS DE DIBUJOS ANIMADOS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRITICO.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: DURAN SANDOVAL, OLGA.
Tác giả khác: SERRANO SAUCEDO, MIRTHA.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: SUCRE : UCB, 2004.
Những chủ đề:

Signatura Topográfica:

UCB/EDU/L
92/2004

Biblioteca Central - Sede La Paz