LA PEDAGOGIA MASIVA AUDIOVISUAL COMO ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO RURAL.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: LOPEZ VILLEGAS, ANA ROSA.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : UCB, 1997.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
FOTS. (1 EJEM. DE TESIS Y 2 RESUMENES)
Mô tả vật lý:157 p.
Truy cập:General;