COMO ANALIZAR AUDIOVISUALES DE MUJERES LOCAS SIN INTENTAR VOLVERLOS CUERDOS CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE ANÁLISIS ABSTRACTO PARA ANALIZAR AUDIOVISUALES FEMINISTAS /

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: OROZA DAROCA, CARINA.
Định dạng: Luận văn
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: LA PAZ : UCB, 1998.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
1 EJEM. DE TESIS Y 2 RESUMENES
Mô tả vật lý:201 p.
Truy cập:General;