EL PRODUCTOR AUDIOVISUAL.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: SAINZ SANCHEZ, MIGUEL.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MADRID : SINTESIS, 1999.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề:
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
2 ejem.
Mô tả vật lý:319 p.
số ISBN:8477386862
Truy cập:General;