CONTROL ESTADISTICO DE CALIDAD Y SEIS SIGMA.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: GUTIERREZ PULIDO, HUMBERTO.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: MEXICO : MCGRAW-HILL INTERAMERICANA, 2004.
Phiên bản:1a. ed., 1a. reimp.
Những chủ đề: