DERECHOS REALES.

Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: MUSTO, NESTOR JAVIER.
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Spanish
Được phát hành: BUENOS AIRES : ASTREA, 2000.
Phiên bản:1a. ed.
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Libro en línea
Miêu tả
Mô tả sách:Incluye índice.
Mô tả vật lý:2 v.
số ISBN:9505085362
Truy cập:General;